Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
 

 Atbalsta ASV vstniecba Latvij
                 

Es neesmu Tev bstams

Par  izdevuma tekstu pilnb atbild biedrba  Apvienba HIV.LV  un t ir neatkarga savos spriedumos un brvi izvlas realizjams aktivittes. 

 

Ievads

Kpc joprojm ir cilvki, kuri baids ne vien no intmas tuvbas ar HIV-pozitviem cilvkiem, bet pat no parastas komunikcijas? Kaut tas patiesi prsteidz, clonis ir vienkrs. Daudzus gadus tika dzts galv, ka HIV infekcija  t ir nolemtba, mokoa nve, ka t ir prostittu, narkomnu un homoseksuu infekcija. Plakti ar galvaskausiem, skeletiem, nvi ar izkapti roks, asinm Tas viss tika darts profilakses nolk, lai cilvkiem pardtu HIV infekcijas bstambu. Bailes, zmogi, diskrimincija, normls sabiedrbas egoisms, vienaldzba par HIV-pozitvo likteiem  to gadu desmitiem veicinjusi profilakse. 

Pdjos gados socil reklma rda, ka HIV pozitvs cilvks ir tds pats k visi, ka HIV netiek nodots sadzv, ka prezervatvs pasarg no inficans. Bet nesen tika pierdts, ka sekmga rstana samazina iespju inficties gandrz ldz nullei. Tau daudzi cilvki vienkri negrib aizdomties par o tmu, vii ir izstrdjui savu aizsardzbu pret objektvo informciju par HIV. Un nevajag vius par to nosodt, domt, ka vii ir drai vai egoisti un tpc negrib draudzties un komunict, bet vl jo vairk  veidot attiecbas ar HIV pozitvo. T rkojas veseli cilvki. Neviens nedom par vzi, par HIV, par invaliditti, kamr ar slimbu nav saskries aci pret aci. Tds ir cilvks.

Bet HIV pozitvajiem ir jdzvo ar pc diagnozes noteikanas. Un ir jprot paskaidrot, kpc HIV pozitvais, bdams ar skaidru prtu, nerada draudus apkrtjiem. Par to, k HIV pozitvi cilvki tiek gal ar o uzdevumu, ms izststsim aj bror.

Un runa ir ne tikai par sadzvi, bet ar par imenm. Lai cik dvaini tas istu, tau pri, kuros viens no partneriem ir inficts ar HIV, bet otrs n, ir sastopami daudz biek, nek pri, kuros abi partneri ir HIV pozitvi. To nosaka tas, ka atrast sev otru pusti starp 1% cilvku ar HIV pozitvu statusu ir daudz grtk, nek vius atrast starp prjiem 99%. Un abiem partneriem ir jprot paskaidrot par drobu, jo pazias du pri var uztvert neviennozmgi, sk izvairties ar no HIV negatv partnera, jo tas viiem ar iet inficjos.

Vi

Nu t, vei.  Atcerieties to lekciju par HIV? Nu to, kuru skol lasja. Nu lk, bija man tda doma, ka vajadztu prbaudties. Jo, nu, bija man ar to vienu veceni seksi. Nu  toreiz, kad bijm totla pl. Nu testi pozitvs ko lai saku, bija baigais kreis, pateicu ar seiem, tie ar noraudja, aizstiepa pie rstiem. Viss ikiniekos. Bet, ko es gribu teikt - ito telli var dabt ar asinm un seksa laik. Sekss man ar jums nebs - ha, ha, bet asinis. Nu, ja kas - nelieniet klt. Pats tiku gal. Viss cits - ne duas, ne krzes, ne trubas - visu varat emt, kaut vai buot, nekas nebs. Un vispr  it telle jau mani nav mainjusi, kds biju, tds esmu. Nu varbt drusku gudrks. Un ko varu teikt, vei, tona, skataties, kur bat savu daiktu un galvenais - k. Jo t vecene, kura man ito pielaida - normla vecene. Vlk viu satiku, saku - tu ko, b***! pati uz pakaas, nezinja. Dabju vl viu mierint. Nu t kaut k. Ja  kas man vienmr prei ldzi, prasiet droi.

Via

Man ir HIV, vram nav. T nu ir sancis. Sen jau esam to izrunjui un par visu vienojuies. Bet tagad gribam brnu. It k jau viss skaidrs - jdzer zles, dzemdu ar eizargriezienu, nebarou ar savu pienu. Bet k tehniski to izdart, lai vrs neinficjas? Vi par to neuztraucas, saka - k bs, t bs. Bet es uztraucos, negribu viu infict, nepiedou sev. Daudz domjm  par mkslgo apaugoanos  poliklnik. Mjas apstkos ar irci (vrs pabeidz prezervatv un tad spermu ievelk irc un ievada makst) - bet t sti nesanca. Nu tad sadojos un izlmm, ka darsim dabiski. Kop ar ginekoloi izrinjm auglgs dienas, nopirku lubrikantu bez nekdm piedevm un esam gatavi. Cerams, ka izdosies.

HIV pozitvas mmias saruna ar brnu punc

Sveiks, mazult!
Katru dienu stu Tev labas domas un ldzos Dieviam, lai Tu piedzimtu vesels. Gribu Tev paststt, ka esmu darjusi visu, lai mana slimba Tevi neskartu.

Abi ar Tavu tti oti plnojm, k labk dart, lai Tu rastos man punc. Vispirms es aizgju pie rstes, kura rpjas par mmiu veselbu, lai prbaudtu vai man nav kdas citas slimbas. Ja tdas btu, es ts izrsttu. Regulri apmeklju rstus, kuri uzrauga manu imunitti. Tad kop ar mmiu dakteri izvljmies dienas, kad bs vislielk varbtba, ka tta spermatozodi vars iekt man oln un vartu rasties Tu. Un, urr, tas izdevs! Tad  regulri tiku novrota gan pie mmiu rsta, gan pie citiem rstiem. Jo mana veselba ir ar Tava veselba.

Kad Tev palika 4 mnei sku dzert zles, lai aunie vrusi, kas ir mans asins nenokst ar Tavs. Zles neauj vrusiem brvi klejot, bet sarg tos ns. Tu audz ar katru dienu lielks un pienks brdis, kad Tev bs jierodas ai pasaul. Ar par to ms ar rstiem esam padomjui. Lai Tev nav jsaskaras ar manm asinm, Tu nksi pasaul  k eizars - ar eizargriezienu! Tas nebs Tev spgi un ar man ne. Lai k es gribtu Tevi barot ar savu pienu, tomr to nedaru, jo dieml man pien dzvo aunie vrusi. Drobas d es Tevi barou ar piena aizstjju, kas ar ir vrtgs un gargs.

Kad Tu piedzimsi, Tavs asins kdu laiku bs antivielas pret auno vrusu, bet neuztraucies, ts bs no manis un neko sliktu Tev nedars. Pirmos mneus Tu dzersi zltes - gargu srupu, kas izncins auno vrusu, ja nu tas tomr bs ielavjies Tev. Ar zltes Tev neko sliktu nenodars. Ms ar Tevi apmeklsim labo brnu rstu, kur novros Tevi un prbauds vai Tev nav vrusu. Tikko pazuds manas antivielas, Tev vairs aunos vrusus nemekls un Tu bsi pilngi vesels.

Nevaru sagaidt, kad varu Tevi ieraudzt!

- Mmi un tti!

Es zinu, ka js oti uztraucaties par mani, bet nebdjiet! Es esmu diezgan stiprs un izturgs, kaut gan mazi! Un, kaut ms ar mmiu esam saistti ar nabas saiti un mums ir viena asinsrite, tomr placenta nelai cauri auno HIV vrusu. Un, mmi, ja Tu dzersi zles akurti un laicgi, vrusi Tavs asins nemaz nebs. Es piedzimu bez aun vrusa. Galvenais klausi rstus un viss bs labi!

Pateicb, ka esi tik gudra un akurta, iesperu Tev ar kju!

Brnudrzs

au, audzintj!
Zini, es jau esmu liela, man ir pieci gadi un gribu Tev paststt milzgu noslpumu. Tu nevienam nedrksti par to ststt, nevienam vis pasaul.

Es esmu slima, bet t nav tda slimba, ka man jgu gult, es drkstu nkt uz drziu. Dakteri mans asins atrada kaut kdu slimbu, to sauc par vrusu. Man nekas nesp un nav ar pumpas, nek tda  nav, bet vruss ir man iek. Es biju pie daktera un man dra rok adatas un ma asinis, vairkas burkas, un t atrada vrusu. Man teica, ka laikam es ar to piedzimu.

K tas tika man iek es nezinu, bet ir. Man ar ir jdzer zles, nav gargas, bet es jau esmu pieradusi. Katru dienu jdzer un tad tas vruss paliek vj un neko sliktu nedara.

Bet tas svargkais ir tas, ka neviens cilvks vis pasaul nedrkst aiztikt manas asinis, ne draugi, ne audzintji, ne auklte, neviens. Un ja man ir  puums uz kjas vai rokas, tad man ir jsaka medmsiai, vai Tev ir jsauc medmsia. Tikai via drkst aiztikt manas asinis ar speciliem cimdiem. Ar ja man tek asinis pa degunu, ts nedrkst aiztikt. Mamma teica, ka iemcs man paai uzlmt plksteri, es jau gandrz to protu uzlmt uz kjas, bet pagaidm ir grti uzlmt to uz rokas, bet es iemcos. Nekur citur tas vruss nedzvo - ne uz traukiem, ne tualet, ne dvieos, nekur. Es drkstu ar citiem brniem splties un iet lauk, un ar griezt ar rm un lmt  tas nav bstami. Tikai asinis. 

Es o noslpumu paststju savm draudzenm un vias mani saprot.

Vrietis heteroseksulis

Es ar savu nkamo sievu iepazinos bezdarbnieku kursos. Sdjm pie viena galda. Viss notika it k pats no sevis  skum es viu pavadju pc nodarbbm, tad viens otram zvanjm, tikmies brvaj laik. Seksa mums nebija, bet te pki via piedvja apprecties.

Msu attiecbu vidusposm, kad sapratu, ka vienkra pazans virzs uz imenes dibinanas pusi, mani prma liels satraukums, jo man ir HIV, un es nezinju, k viai to pateikt. Bija bail, ka viss tlt beigsies, iekrits bezdiben, jo ts man bija pirms nopietns attiecbas pc tam, kad man atklja HIV.

Vajadzja izlemt. oti labi atceros sarunu, kas priek manis bija sareta:
- Tu zini, es iepriek lietoju narkotikas.
- T nav problma. Cik es tevi pazstu, tu vienmr esi skaidr.
- Man paldzja "Anonmie narkomni". Bet vl es esmu sdjis cietum.
- Bet tas tau bija pagtn. Es tev neauu atkal pakrist.
Un tad es pateicu galveno:
- Es jau daudzus gadus dzvoju ar HIV, tau daru visu, lai tevi nepakautu briesmm.
- Es ticu!

Es izelpoju. Es sapratu, ka mlestba spj prvart visus rus, tau nodomju, ka via, iespjams, pilnb neaptver, kas t ir par slimbu, tpc ierosinju nkamaj dien kop ar mani aiziet uz pieemanu pie infektologa. Man bija svargi ne tikai tas, ka via mani pieem tdu, kds esmu, bet lai via ar saemtu pau ticamko informciju no rsta, kuram es pilnb uzticos.

Ms apprecjmies. Man jau daudzus gadus bija nenosakma vrusu slodze, tau es katram gadjumam neaizmirsu par prezervatvu. Pagja gads pc kzm, un ms nolmm radt brniu dabisk ce. Sieva uzreiz kuva grta, t bija milzga laime.

Sieva reizi gad nodod analzes uz HIV. Mjs ms ievrojam visus persongs higinas noteikumus. Tie ir parasti higinas ievroanas noteikumi, nekas pas. Mazulis aug veselgs. Es desmit gadus lietoju ART terapiju, ko uzskatu par medicnas brnumu. Man ir pilnvrtga un vesela imene un  manai dzvei ir jga un t man sagd prieku.

Sieviete

T nu ir sancis, ka mans motais vrietis ir uzdvinjis man HIV. Saslimu, ilgi turjs temperatra, aizveda uz infekiem un tur ar pateica - ziniet, jums ir HIV.

oks, protams - k, no k - es tau narkotikas nekad dzv neesmu lietojusi, sekss tikai ar daiem vrieiem. Kad biju stvokl, prbaudjos, viss bija krtb. Un te pki... k zibens no skaidrm debesm 

Runju ar vru, vi pateica - ma, kur tu esi vazjusies un ko sarusi. Vairs neko neteicu - vien dien sakrmju mantas un ar puikm aizbraucu prom. 

Skum dzvoju pie draudzenes - uzreiz pateicu par  HIV. Teicu, ja negribsi, lai palieku, neapvainoos, ieu prom. Draudzene mani apkampa un abas kop raudjm. Uzreiz prrunjm k dzvosim - nekdu kopgu manikra ru, nagu vlu, skuveku (j, j, sievietes ar skujas), neko -  kur vartu bt manas asinis. Pat teicu, ka saltus ar negatavou. Abas kop izskatjm visu internet, bija daudz visdas pretrungas informcijas. Tad samos un aizgju uz konsultciju, uz biedrbu  daudzkas kuva skaidrks (sapratu, ka saltus drkstu gatavot), satikos ar ar citiem HIV infictajiem. Kuva vieglk.

Domju, ka nekad vairs nebs seksa, neprdzvotu, ja kdu aplipintu. Bet t dzv notika, ka satiku vrieti un sku veidot attiecbas. Jau pirmaj randi pateicu, ka esmu HIV pozitva, lai nav nekdu prpratumu. Biju k ezis - adatas gais - gaidju, ko teiks. Vi teica - nu un? Atbildju - nu, k, es tau varu tevi aplipint, sekss tikai ar prezervatvu un vispr Vi teica, ka msu gados cilvkiem mdz bt visdas slimbas un prezervatvi viu nebied. 

Aizgju mjs un raudju no atvieglojuma. Esam prrunjui visu par to  k ms dzvosim, visdus skumus. Es vairk uztraucos nek vi. Protams, seks gads visdi - te prezervatvi beiguies, te vienkri t sank. Vienmr turu pa rokai lubrikantus, mazks risks otru infict ir tad, ja ir pietiekami laba mitrinana. Un, protams, sekss mnereiu laik ir tabu. Tpat mjs vienmr ir gumijas cimdi, visdi dezinfekcijas ldzeki. Zinu, ka tas nav vajadzgs, bet t jtos drok.

Gaidu, kad sku saemt zles, zinu, ka tad nevaru nevienu aplipint. It k mugi, gaidt, kad ku slimka, bet zinu, ka tad morli jutos labk.

Vrietis homoseksulis

Es esmu HIV pozitvs gejs. Es neslpju no saviem seksa partneriem, ka esmu inficts.

Un, zni, es gribu, lai js iemctos neizturties stulbi gadjumos, kad puisis, kuru js esat nomakerjis klub un ievilinjis sav gult, jums pasaka, ka viam ir HIV.

Es jau kdu laiku biju ticies ar puisi, kad parast sarun, vl pirms bijm prguljui, izststju viam par savu HIV. Vi apmulsa: Tu esi pirmais cilvks ar HIV, kuru es pazstu. Bet es atbildju: N. Es vienkri esmu pirmais cilvks ar HIV, kas to neslpj no tevis. Bsim relisti  biei vien geji nodarbojas ar seksu ar oti daudziem puiiem. emot vr HIV izplatbu, pilngi iespjams, ka js jau esat prguljis ar HIV-pozitvu cilvku, tikai js par to nezint. Tpc nekrtiet panik pirmaj tikans reiz ar HIV pozitvu cilvku, kur neslpj savu statusu. Patiesb t nav pirm reize. Par laimi, js palikt vesels, pat nezinot par vrusu. Tas ir td, ka orl seksa laik HIV netiek nodots, bet anl seksa laik js katru reizi izmantojt prezervatvu. Pavisam vienkri, vai ne?

Pat priecjaties, ka es zinu par savu HIV infekciju. Es lietoju zles, es dzvou ilgi, pavisam parastu dzvi, un  pats galvenais  es pats atkljos! Bet js mani nenoraidjt! Starp citu, rstana nav tikai tpc, lai paildzintu dzvi. Jau ir pierdts, ka tad vruss tiek turts izolcij, vruss netiek konstatts asins un iespjamba, ka vruss tiks nodots seksa laik samazins praktiski ldz nullei.

Patiesbu sakot, js esat lielk drob, ja guat ar puisi, kur zina par savu HIV pozitvo statusu un to ir atkljis jums, nek tad, ja guat ar puisi no iepazans saita, kur gadiem nav prbaudjies uz HIV un dom, ka vi ir vesels. Pilngi iespjams, ka vi ir inficts un vrusu izplata pa kreisi un labi, ja js neko nedart, lai btu dros sekss. Tau nevajag krist depresij, baidoties no HIV! Varat iepazties internet, tikai vienmr izmantojiet prezervatvu!

Vispr, puii, pacentieties uzzint pc iespjas vairk par HIV infekciju vl ldz tam, kad kds no HIV pozitvajiem jums atkljies. Ir daudz avotu, kas vispusgi izklsta HIV tmu. Ir vrts tos izlast un izveidot savu viedokli, k izturties situcij, ja izrdsies, ka puisis, kuram esat pieries no visas sirds, dzvo ar HIV. Ieejiet, piemram, sait www.hiv.lv  un izlasiet rakstus par HIV nodoanas ceiem, par msdiengm rstanas metodm, izlasiet par zintniskiem pierdjumiem par H=H: Cilvks, kas dzvo ar HIV, kuram ir nenoteikta vrusu slodze, nenodod HIV saviem partneriem.

Ja js izjtat neprliecintbu vai diskomfortu seksa d ar HIV pozitvo, neguliet ar mani, nevajag sevi piespiest! Seksa jaukums slpjas taj, ka ms varam izvlties, neviens jums neuzliek pienkumu. Tas ir pilngi dabgi, ka js pagaidm neesat ldz galam izlmis attiecb par seksu ar HIV pozitvu puisi. Es neapvainoos!

Es neapvainoos? Patiesb es varu reli apvainoties, ja js mani atraidsiet tikai HIV d. Es netaisos melot. K cilvkam, kur dzvo ar HIV, man btu sareti pieemt, ka tikai td mani atraida. Ldzu, neesiet idioti! Es nekad nenodarboos ar seksu ar HIV inficto- t nav laba pozcija. Bet ja esat piekljgs, godgs un gdgs, es js sku cient vl vairk. Es neesmu prliecints par to, vai gribu seksu ar HIV pozitvo. frze ir pilnb pieaujama. Un ja es uz to reau slikti, tad es pats esmu prk iecikljies uz savu HIV statusu, man paam ir jtiek skaidrb ar savm jtm un attieksmi pret apkrtjo pasauli.

Jebkur gadjum jums paam jlemj, k izturties pret mani - cilvku, kas jums atkljies. Bet man pietiks prta un garaspka, lai nekristu depresij.

Narkotiku lietotjs

Es esmu narkomns. Duros jau sen. Mana dzve dals  pirms narkotikm un ar narkotikm. Diagnoze nek neietekmja manu dzvesveidu, ar narkotiku lietoanu. Apkrtjie to, ka esmu HIV pozitvs, uzem k pasaprotamu lietu  narkomns tau!  

Ldz diagnozes noteikanai man viss bija pie kjas, bet, kad es uz testa pltntes ieraudzju divas svtrias, aizdomjos: par mani ir skaidrs, uz to jau sen gju, bet k lai nenodara aunumu citiem? Nevalstiskaj organizcij, uz kuru eju pc ircm un prezervatviem, vaicju pc padoma  ko dart, lai es citiem nebtu bstams? Starp citu, d situcij nemdz bt mugu jautjumu, vajag jautt par visu, kas ienk prt! Bija vairkas sarunas par o tmu un, lk, k es nolmu rkoties tlk. 

Par narkotikm. Pirmkrt, es visus pazias, ar kuriem kompnij duramies, informju, ka man ir HIV. Visi jau to zina, bet, lai prjie neatslbtu, es vienalga katru reizi pasaku, ka man ir HIV. Kaut cilvki dom, ka visiem narkomniem ir HIV, patiesb tas t nemaz nav! Otrkrt, man vienmr rezervei ir ldzi sterilas irces un sava tjkarote, kur uzkarst apreibinos vielas. Es ts nedodu nevienam citam. Trekrt, savu izmantoto irci es vienmr paslpju kd no iekkabatm.

Par seksu. Pirmkrt, orlais sekss ir dros, ja, protams, nav vardarbbas un asiojou bru. Otrkrt, prezervatvi man vienmr ir ldzi gadjumam, ja trpsies kas vairk par orlo seksu. Un es vienmr brdinu sievieti, lai kd stvokl es btu, neauj man nodarboties ar seksu bez prezervatva.

Un pats galvenais  es gju pie rstiem! Domju, ka narkomni nesaem nekdu rstanu, tau izrdjs  saem. Lai tikai neaizmirstu visas tablettes iedzert un to izdart laikus. No manis pama visas analzes un tagad es gaidu rstanu. Man ir jrstjas, jo dzvot tau gribas, turklt run, ka rstjoties samazins risks infict citus.

Bet ikdienas dzv es neesmu bstams. Mjinieki zina, ka man ir HIV, tau to pai neapsprie. Neviens neem manu brdas dzenamo, neviens neizmanto manas res Esmu prliecints, ka vii ir izlasjui pusi interneta, lai prliecintos, ka es neesmu bstams!