Biedrība "Apvienība HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
62680

Triumeq būs pieejams HIV+ pacientiem Latvijā
Apskatīt komentārus (0)


13.12.2015


Nacionālajā veselības dienestā (turpmāk - NVD) ir izvērtēts GlaxoSmithKline Latvia SIA (turpmāk - Iesniedzējs) 23.02.2015. iesniegums Nr.8/15 medikamenta Triumeq (Dolutegravirum/ Abacavirum/ Lamivudinum) apvalkotas tabletes 50/600/300mg Nr.30 iekļaušanai Kompensējamo zāļu sarakstā (turpmāk - KZS) ar kompensācijas bāzes cenu Eur 920,00.

Medikamenta Triumeq (Dolutegravirum/ Abacavirum/ Lamivudinum)apvalkotas tabletes 50/600/300mg Nr.30 (ID EU/1/14/940/001) farmaceitiskajā ekspertīzē noteikts, ka iesniegums Nr.8/15 ir iesniegts jaunas zāļu vispārīgo nosaukumu kombinācijas Dolutegravirum/ Abacavirum/ Lamivudinum iekļaušanai KZS. Medikaments Triumeq (Dolutegravirum/ Abacavirum/ Lamivudinum) apvalkotas tabletes 50/600/300mg Nr.30 reģistrēts ir reģistrēts Eiropas Zāļu aģentūras centralizētajā zāļu reģistrācijas procedūrā kā recepšu medikaments, un iesniegumam pievienotā informācija iesniegta atbilstoši 2006.gada 31.oktobra noteikumu Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" (turpmāk - Noteikumi) 11. un 12. punkta prasībām. Farmaceitiskās ekspertīzes slēdziens ir pozitīvs.

Saskaņā ar Noteikumu 22.punktu NVD ir veikta medikamenta Triumeq (Dolutegravirum/ Abacavirum/ Lamivudinum) apvalkotas tabletes 50/600/300mg Nr.30 ārstnieciskā ekspertīze iesniegumā Nr.8/15 minētajai diagnozei un pacientu mērķa grupai - B20-B24 Humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas, Z21 Bezsimptomu inficēšanās ar HIV  - pēc neveiksmīgas terapijas ar Efavirenzum vai ja tā ir kontrindicēta.
Dolutegravirum/ Abacavirum/ Lamivudinum farmakoterapeitiskā grupa - sistēmiski lietojami pretvīrusu līdzekļi, kombinācijas. ATĶ kods: J05AR13. Indicēts, lai ārstētu ar cilvēka imūndeficīta vīrusu inficētus pieaugušos un pusaudžus no 12 gadu vecuma ar ķermeņa masu vismaz 40kg. Abakaviru nedrīkst lietot pacientiem, kuri ir apstiprināti HLA-B*5701 alēles nēsātāji.
Triumeq ir fiksētu devu kombinācija. Dolutegravirum inhibē HIV integrāzi, saistoties pie integrāzes aktīvās daļas un bloķējot retrovīrusu dezoksiribonukleīnskābes (DNS) integrācijas pavediena pārneses etapu, kas ir būtiski svarīgs HIV replikācijas cikla norisei. Abacavirum un Lamivudinum ir spēcīgi selektīvi HIV-1 un HIV-2 inhibitori, kurus sekvenciāli metabolizē intracelulārās kināzes līdz attiecīgajam 5’-trifosfātam, kas ir aktīvās vielas ar paildzinātu intracelulāro eliminācijas pusperiodu, tāpēc tos var lietot vienreiz dienā. 
Terapiju drīkst ordinēt ārsts, kuram ir pieredze HIV infekcijas ārstēšanā. Triumeq ieteicamā deva pieaugušajiem un pusaudžiem ir pa vienai tabletei vienreiz dienā.

Iesniegtās klīniskās informācijas analīze
Weller S et al. publikācijā  „Bioequivalence of a Dolutegravir, Abacavir and Lamivudine fixed dose combination tablet and the effect of food” (2014), kurā analizēti vienas devas, atvērta tipa, randomizētā, 2 periodu krusteniskā pētījuma rezultāti, pierādīts, ka fiksētu devu kombinācija ir bioekvivalenta ar atsevišķi lietotu Dolutegravirum un Abacavirum/ Lamivudinum medikamentu kombinēto terapiju (90% CI atrodas 0.8-1.25 bioekvivalences kritērija diapazonā).
Publikācijā Lunzen J et al. „Once daily dolutegravir (S/GSK1349572) in combination therapy in antiretroviral naive adults with HIV: planned interim 48 week results from SPRING-1, a dose-ranging, randomised, phase2b trial” (2012),  kurā atspoguļota IIb fāzes, randomizēta, multicentru, 96 nedēļu ilga devas noteikšanas pētījuma primāro un starprezultātu analīze, bija iesaistīti iepriekš neārstēti HIV pacienti, kas saņēma Dolutegravirum (10mg, 25mg vai 50mg devā) vai Efavirenzum 600mg kopā ar Abacavirum/ Lamivudinum vai Tenofovirum/ Emtricitabinum. Pētījumā konstatēts, ka Dolutegravirum 50mg deva ir efektīva un droša turpmākai lietošanai antiretrovirālās terapijas shēmās.
Dolutegravirum saturošu terapijas shēmu terapeitiskā efektivitāte pierādīta divos randomizētos klīniskajos pētījumos. Publikācija Walmsley SL et al. „Dolutegravir plus abacavir-lamivudine for the treatment of HIV-1 infection” N Engl J Med (2013) satur III fāzes, randomizēta, dubultakla, multicentru klīniskā pētījuma rezultātus, kas pierāda, ka iepriekš neārstētiem pacientiem ar HIV-1 infekciju terapijas shēma Dolutegravirum 50mg + fiksētu devu kombinācija Abacavirum/ Lamivudinum terapijas efektivitātes ziņā ir statistiski nozīmīgi pārāka, salīdzinot ar Efivarenzum/ Tenofovirum/ Emtricitabinum terapijas shēmu: pēc terapijas 48 nedēļām statistiski nozīmīgi lielāka pacientu proporcija sasniedz nenosakāmu virālo slodzi (absolūtā riska diference ARD=7%, 95% CI 2-12%, p=0.003), statistiski nozīmīgi par 56 dienām samazinās laiks līdz virālajai supresijai (p<0.001) un statistiski nozīmīgi lielāks CD4+ šūnu skaita pieaugums (p<0.001). Publikācijā Clotet B et al „Once-daily dolutegravir versus darunavir plus ritonavir in antiretroviral-naive adults with HIV-1 infection (FLAMINGO): 48 week results from the randomised open-label phase 3b study” Lancet (2014) analizēti IIIb fāzes, 96 nedēļu ilga, randomizēta, atvērta tipa, aktīvas kontroles, paralēlu grupu, non-inferiority klīniskā pētījuma rezultāti. Pētījumā pierādīts, ka iepriekš neārstētiem pacientiem ar HIV-1 infekciju Dolutegravirum + 2NRTIsaturošas terapijas shēmas ir pārākas terapeitiskajā efektivitātē, salīdzinot ar Darunavirum/ Ritonavirum + 2NRTI terapijas shēmām (p=0.025) (per protocol analīze), tas saistīts ar zemāku priekšlaicīgas terapijas pārtraukšanas īpatsvaru un augstāku virālās atbildes īpatsvaru pacientiem Dolutegravirum terapijas grupā.

Iesniedzēja iesniegtās publikācijas Patel DA et al. „48-week efficacy and safety of dolutegravir relative to commonly used third agents in treatment-naive HIV-1-infected patients: a systematic review and network meta-analysis” (2014), Cohen CJ et al. „Association between daily antiretroviral pill burden and treatment adherence, hospitalisation risk and other healthcare utilisation and costs in a US medicaid population with HIV" (2013) un Abaasa AM et al. „Good adherence to HAART and improved survival in a community HIV/AIDS treatment and care programme: the experience of The AIDS Supports Organization (TASO), Kampala, Uganda” (2008)satur informāciju par antiretrovirālās terapijas līdzekļu relatīvo efektivitāti, kā arī informāciju par pacientu līdzestības nodrošināšanu, lietojot fiksētu devu kombinācijas, un līdzestības korelāciju ar hospitalizāciju un mirstības samazināšanu.

Starptautiskajās vadlīnijās un citu valstu izvērtējumos pacientiem ar HIV infekciju, kuri iepriekš nav saņēmuši antiretrovirālo terapiju, tiek rekomendēts kā vienu no pirmās izvēles terapijas shēmām lietot integrāzes inhibitora un 2 NRTI līdzekļus saturošas terapijas shēmas (Recommendation on integrase inhibitor use in antiretroviral treatment-naive HIV-infected individuals from HHS Panel on antiretroviral guidelines for adults and adolescents (2013); British HIV Association guidelines for the treatment of HIV-1 positive adults with antiretroviral therapy (update 2013), Scottish Medicines Consortium: Dolutegravir 50mg, abacavir 600mg plus lamivudine 300mg film-coated tablets (Triumeq) SMC No.(1009/14)); atbalstāma ir fiksētu devu kombināciju lietošana (WHO Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection: recommendations for a public health approach June 2013).

Esošajā brīdī Dolutegravirum ir iekļauts Kompensējamo zāļu B sarakstā diagnožu Humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas (B20-B24), Bezsimptomu inficēšanās ar HIV (Z21) gadījumā pacientiem pēc neveiksmīgas terapijas ar Efavirenzum vai, ja tā ir kontrindicēta. Pirmās izvēles līdzekļi - atsevišķi lietojamie Lamivudinum un Abacavirum un fiksētu devu kombinācija Abacavirum/ Lamivudinum zāļu iegādes kompensācijas sistēmā ir lietojami pacientiem bez ierobežojuma.

Secinājumi pēc klīniskās informācijas izvērtēšanas

1. Saskaņā ar klīnisko pētījumu rezultātiem:

- fiksētu devu kombinācija Dolutegravirum/ Abacavirum/ Lamivudinum ir bioekvivalenta ar atsevišķi lietotu Dolutegravirum un Abacavirum/ Lamivudinum medikamentu kombinēto terapiju (90% CI atrodas 0.8-1.25 bioekvivalences kritērija diapazonā);

- iepriekš specifisko antiretrovirālo terapiju nesaņēmušiem pacientiem ar HIV-1 infekciju terapijas shēmas ar Dolutegravirum/ 2NRTI virālas slodzes samazināšanā un uzturēšanā <50 kopijas/ml ir pārākas efektivitātē pār Efavirenzum/ 2NRTI un Darunavirum/ Ritonavirum/ 2NRTI terapijas shēmām.

2. Starptautiskās vadlīnijas rekomendē kombinētās terapijas Dolutegravirum/ Abacavirum/ Lamivudinum lietošanu pacientiem ar HIV infekciju.


Iesniegtās ekonomiskās informācijas analīze

Medikamenta Triumeq (Dolutegravirum/ Abacavirum/ Lamivudinum) apvalkotas tabletes 50/600/300mg Nr.30 ekonomiskā ekspertīze veikta, pamatojoties uz Noteikumu 22.2.apakšpunkta prasībām, izvērtējot tā ārstēšanas izmaksas Iesniedzēja 2015.gada 23.februāra iesniegumā Nr.8/15 norādītajām diagnozēm Humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcija (B20-B24), Bezsimptomu inficēšanās ar humānā imūndeficīta vīrusu (HIV) (Z21) ar izrakstīšanas nosacījumu – Pacientiem pēc neveiksmīgas terapijas ar Efavirenzum vai, ja tā ir kontrindicēta.

Medikamenta Triumeq (Dolutegravirum/ Abacavirum/ Lamivudinum) apvalkotas tabletes 50/600/300mg Nr.30 kompensācijas bāzes cenas EUR 920,00 aprēķins atbilst Noteikumu 26.punkta prasībām. Atbilstoši Noteikumu 28.punktam medikamentam aprēķināta aptiekas cena EUR 1037,18. Triumeq (Dolutegravirum/ Abacavirum/ Lamivudinum) apvalkotas tabletes 50/600/300mg Nr.30 cena atbilst Noteikumu 30.punktam.

NVD ir izvērtējis iesniegumam Dolutegravirum/ Abacavirum/ Lamivudinum iekļaušanai KZS pievienoto farmakoekonomisko novērtējumu "Triumeq (dolutegravirum/ abacavirum/ lamivudinum) farmakoekonomiskā analīze un ietekmes uz budžetu aprēķins": 

1. Farmakoekonomiskā novērtējuma mērķis ir izvērtēt lietderību medikamenta Triumeq (Dolutegravirum/ Abacavirum/ Lamivudinum) apvalkotas tabletes 50/600/300mg Nr.30 iekļaušanai KZS.

2. Iesniedzējs veicis izmaksu efektivitātes analīzi, pamatojoties uz šādiem klīnisko pētījumu datiem:
1) klīniskajā pētījumā Weller S et al. (2014) pierādīto fiksētu devu Dolutegravirum/ Abacavirum/ Lamivudinum kombinācijas un tādās pašās devās atsevišķi lietoto Dolutegravirum un Abacavirum/ Lamivudinum medikamentu kombinētās terapijas bioekvivalenci,
2) klīniskā pētījuma Walmsley SL et al. (2013) rezultātiem par pacientu īpatsvaru Dolutegravirum + Abacavirum/ Lamivudinum terapijas grupā, kuriem pēc 48 nedēļu terapijas HIV-1 ribonukleīnskābes (RNS) daudzums ir zem nosakāmības sliekšņa (<50 kopijas/ml), – 88%,
3) klīniskā pētījuma  Cohen CJ et al.(2013) datiem par:
- antiretrovirālo terapiju (ART) lietojošo pacientu īpatsvaru, kuru līdzestība pārsniedza 95%, vienu tableti dienā lietojušo pacientu grupā un pacientu grupā, kuri lietoja 2 un vairāk tabletes dienā (attiecīgi 25,3% un 17,4%, p<0,0001),
- hospitalizācijas gadījumu skaitu minētajās pacientu grupās (attiecīgi 39,49 un 51,19 gadījumi uz 100 pacientgadiem),
- hospitalizācijas ilgumu minētajās pacientu grupās (attiecīgi 9,99 un 12,33 dienas, p=0,00228),
4) klīniskā pētījuma Abaasa AM et al. (2008) par HIV/AIDS pacientu mirstību pacientu grupā, kuru līdzestība pārsniedza 95%, un pacientu grupā, kuru līdzestība bija mazāka par vai vienāda ar 95% (attiecīgi 6,1 un 42,5 gadījumi uz 100 pacientgadiem).

3. Veicot izmaksu efektivitātes aprēķinus, Iesniedzējs secinājis, ka:
1) aprēķinot ārstēšanas izmaksas uz vienu pacientu, kuram pēc 48 nedēļu terapijas RNS daudzums ir zem nosakāmības sliekšņa, fiksētu devu Dolutegravirum/ Abacavirum/ Lamivudinum kombinācijas lietošanas gadījumā ietaupījums valsts budžetā ir EUR 225, salīdzinot ar atsevišķi lietojamo Dolutegravirum un Abacavirum/ Lamivudinum medikamentu kombinēto terapiju,
2) aprēķinot izmaksas par novērstu nāves gadījumu, fiksētu devu Dolutegravirum/ Abacavirum/ Lamivudinum kombinācijas lietošanas gadījumā ietaupījums valsts budžetā ir EUR 6’886, salīdzinot ar atsevišķi lietojamo Dolutegravirum un Abacavirum/ Lamivudinum medikamentu kombinēto terapiju
(aprēķinā ņemtas vērā zāļu un hospitalizācijas izmaksas, kā arī Iesniedzēja līdzdalība zāļu izmaksu segšanā).

4. Aprēķinot zāļu izmaksu ietekmi uz kompensējamo zāļu budžetu salīdzinājumā ar alternatīvo terapiju izmaksām (KZS iekļautie proteāzes inhibitori kombinācijā ar Abacavirum/ Lamivudinum vai Tenofovirum/ Emtricitabinum), Iesniedzējs secinājis, ka pirmajā gadā pēc Triumeq (Dolutegravirum/ Abacavirum/ Lamivudinum) apvalkotas tabletes 50/600/300mg Nr.30 iekļaušanas KZS (pirmajā gadā plānots, ka zāles tiks apmaksātas, sākot ar 2.pusgadu) veidosies ietaupījums EUR 12’787 apmērā, otrajā gadā EUR 23’342 apmērā un trešajā gadā EUR 35’655 apmērā.

Izmaksu efektivitātes analīzes veikšanai izmantotajos klīniskajos pētījumos pierādīts ar līdzestību saistīts jebkādu ART saņēmušo HIV/AIDS pacientu hospitalizācijas gadījumu, hospitalizācijas ilguma un mirstības samazinājums, nevis Dolutegravirum/ Abacavirum/ Lamivudinum pārākums minētajos rādītājos, salīdzinot ar tādās pašās devās atsevišķi lietoto Dolutegravirum un Abacavirum/ Lamivudinum medikamentu kombinēto terapiju.


Secinājumi pēc ekonomiskās informācijas izvērtēšanas
Ņemot vērā to, ka:
1) Dolutegravirum/ Abacavirum/ Lamivudinum kombinācija ir bioekvivalenta tādās pašās devās atsevišķi lietoto Dolutegravirum un Abacavirum/ Lamivudinum medikamentu kombinētajai terapijai,
2) nav pieejami tieši salīdzinoši pētījumi, kas pierādītu Dolutegravirum/ Abacavirum/ Lamivudinum kombinācijas pārākumu terapeitiskajā efektivitātē attiecībā uz pacientu īpatsvaru, kuriem RNS daudzums ir zem nosakāmības sliekšņa, hospitalizācijas gadījumu skaita vai mirstības samazinājumu, salīdzinot ar tādās pašās devās atsevišķi lietoto Dolutegravirum un Abacavirum/ Lamivudinum medikamentu kombinēto terapiju,
saskaņā ar Noteikumu 32.3.apakšpunktu un 33.punktu references cenas aprēķināšanai medikaments Triumeq (Dolutegravirum/ Abacavirum/ Lamivudinum) apvalkotas tabletes 50/600/300mg Nr.30 tiek ietverts Kompensējamo zāļu A sarakstā zāļu grupā Dolutegravirum/ Abacavirum/ Lamivudinum (ATĶ J05AR13) 50/600/300mg tablešu zāļu forma ar iepakojuma lielumu līdz 30 tabletēm.

Medikamenta Triumeq (Dolutegravirum/ Abacavirum/ Lamivudinum) apvalkotas tabletes 50/600/300mg Nr.30 vienas tabletes (satur 50mg Dolutegravirum, 600mg Abacavirum un 300mg Lamivudinum) izmaksas EUR 34,573 ir augstākas par atsevišķi lietojamā Dolutegravirum medikamenta Tivicay (Dolutegravirum) apvalkotas tabletes 50mg Nr.30 (ID EU/1/13/892/001) vienas tabletes (satur 50mg Dolutegravirum) izmaksu un atsevišķi lietojamā Abacavirum/ Lamivudinum medikamenta Kivexa (Abacavirum/ Lamivudinum) apvalkotas tabletes 600/300mg Nr.30 (ID EU/1/04/298/002) vienas tabletes (satur 600mg Abacavirum un 300mg Lamivudinum) izmaksu summu EUR 28,193. Tādējādi saskaņā ar Noteikumu 35.punktu, 36.1., 36.3. un 36.7.apakšpunktu medikamentam Triumeq (Dolutegravirum/ Abacavirum/ Lamivudinum) apvalkotas tabletes 50/600/300mg Nr.30 aprēķināta references cena EUR 845,79.

Ar 2015.gada 2.novembra vēstuli (reģistrēta NVD 2015.gada 3.novembrī ar Nr.3.1-11/12714) Iesniedzējs piekrīt slēgt līgumu par līdzdalību zāļu izmaksu segšanā, piedāvājot papildus izmaksu samazinājumu Dolutegravirum/ Abacavirum/ Lamivudinum medikamentam.

Ņemot vērā Iesniedzēja līdzdalību zāļu izmaksu segšanā, Dolutegravirum/ Abacavirum/ Lamivudinum lietošanas izmaksas dienā ir līdzvērtīgas ar tādās pašās devās atsevišķi lietoto Dolutegravirum un Abacavirum/Lamivudinum medikamentu kombinētās terapijas izmaksām. Līdz ar to, zāļu iegādes izdevumu kompensācijas sistēmas ietvaros medikamentam nosakot tādus pašus izrakstīšanas nosacījumus kā dārgākajai kombinācijas sastāvdaļai - Dolutegravirum, Triumeq (Dolutegravirum/ Abacavirum/ Lamivudinum) apvalkotas tabletes 50/600/300mg Nr.30 lietošanas izmaksas, saskaņā ar Noteikumu 23.5.apakšpunktu, ir samērojamas ar paredzamo terapeitisko efektu un kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem.

Tādējādi, ņemot vērā klīniskās efektivitātes pierādījumus, vadlīnijas un terapijas izmaksas, pamatojoties uz Noteikumu 6.1.apakšpunktu, 22., 23., 26., 28., 30.punktu, 32.3.apakšpunktu, 33., 35.punktu, 36.1., 36.3., 36.7.apakšpunktu, 55.1., 55.3., 61.24.apakšpunktu, ārstnieciskās un ekonomiskās ekspertīzes slēdziens ir pozitīvs Dolutegravirum/ Abacavirum/ Lamivudinum iekļaušanai Kompensējamo zāļu A sarakstā diagnožu Humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas (B20-B24), Bezsimptomu inficēšanās ar HIV (Z21) gadījumā, zāļu iegādes kompensācijas sistēmā nosakot tādus pašus izrakstīšanas nosacījumus kā Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautajam Dolutegravirum - izraksta infektologs saskaņā ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas infektologu konsīlija slēdzienu. Pacientiem pēc neveiksmīgas terapijas ar Efavirenzum vai, ja tā ir kontrindicēta , slēdzot ar Iesniedzēju līgumu par Triumeq (Dolutegravirum/ Abacavirum/ Lamivudinum) apvalkotas tabletes 50/600/300mg Nr.30 papildus izmaksu samazinājumu un nosakot medikamenta kompensācijas bāzes cenu EUR 920,00, aptiekas cenu EUR 1037,18 un references cenu EUR 845,79.


Pamatojoties uz minēto un saskaņā ar Farmācijas likuma 5.panta 20.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumu Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" 6.1.apakšpunktu, 7., 22., 23., 26., 28., 30., 53.punktu, 55.1., 55.3. apakšpunktu, 57., 61.punktu un Administratīvā procesa likuma 51.pantu, 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu,

Nacionālais veselības dienests nolemj:

1. Iekļaut Kompensējamo zāļu A sarakstā medikamentu Triumeq (Dolutegravirum/ Abacavirum/ Lamivudinum) apvalkotas tabletes 50/600/300mg Nr.30 (ID EU/1/14/940/001) no 2016.gada 1.janvāra.

2. Noteikt medikamenta Triumeq (Dolutegravirum/ Abacavirum/ Lamivudinum) apvalkotas tabletes 50/600/300mg Nr.30 (ID EU/1/14/940/001) kompensācijas bāzes cenu EUR 920,00 un aptiekas cenu EUR 1037,18.

3. Medikamentu Triumeq (Dolutegravirum/ Abacavirum/ Lamivudinum) apvalkotas tabletes 50/600/300mg Nr.30 (ID EU/1/14/940/001) iekļaut Kompensējamo zāļu sarakstā diagnozēm Humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas (B20-B24), Bezsimptomu inficēšanās ar HIV (Z21) ar izrakstīšanas nosacījumiem - Izraksta infektologs saskaņā ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas infektologu konsīlija slēdzienu. Pacientiem pēc neveiksmīgas terapijas ar Efavirenzum vai, ja tā ir kontrindicēta.


Lēmums stājas spēkā ar Kompensējamo zāļu saraksta izmaiņu publicēšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un ar līguma par GlaxoSmithKline Latvia SIA  Triumeq (Dolutegravirum/ Abacavirum/ Lamivudinum) apvalkotas tabletes 50/600/300mg Nr.30 (ID EU/1/14/940/001) papildus izmaksu samazinājumu, kas slēgts pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumu Nr.899 „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība” 61.24.apakšpunktu, parakstīšanas brīdi un ņemot vērā, ka medikaments Triumeq (Dolutegravirum/ Abacavirum/ Lamivudinum) apvalkotas tabletes 50/600/300mg Nr.30 (ID EU/1/14/940/001) Kompensējamo zāļu sarakstā tiek iekļauts noslēgtā līguma dēļ, šis lēmums ir spēkā, kamēr spēkā ir minētais līgums. Ņemot vērā, ka minētais līgums, kas slēgts pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumu Nr.899 „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība” 61.24.apakšpunktu, ir šī lēmuma spēkā stāšanās priekšnoteikums, līguma izbeigšanas vai spēka zaudēšanas gadījumā šis lēmums tūlītēji zaudē savu spēku un Triumeq (Dolutegravirum/ Abacavirum/ Lamivudinum) apvalkotas tabletes 50/600/300mg Nr.30 (ID EU/1/14/940/001) vairs netiek kompensētas no valsts budžeta līdzekļiem ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtībā, nepieņemot atsevišķu lēmumu par zāļu svītrošanu no kompensējamo zāļu saraksta. 

Lēmumu var apstrīdēt Veselības ministrijā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību par to iesniedzot Nacionālajā veselības dienestā.
 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA